Privatlivspolitik

Formål med politik

Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan Autohuset Vester- gaard A/S, Marine (”vi”, ”os”) behandler personoplysninger. Med denne politik ønsker vi at gøre dig bevidst om, hvilke oplysninger der indsamles og behandles, og hvor længe de opbevares. Privatlivs- politikken omhandler behandling af personoplysninger hos Autohuset Vestergaard A/S, Marine, når du indgår aftaler, interagerer eller på anden måde udveksler personoplysninger med os.

Beskrivelse af behandlingerne

Autohuset Vestergaard A/S, Marine behandler dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål, herunder når du indgår en salgs- eller serviceaftale med os eller benytter vores værksted i forbindelse med vedligeholdelses- og/eller garantiarbejde. Oplysningerne vil som altovervejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi behandler alene dine oplysninger, så længe det er nød- vendigt af hensyn til det formål, hvortil de blev indsamlet. Oplysningerne kan dog også behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Du kan anvende nedenstående indholdsfortegnelse til at blive ført hen til den oplysning, du gerne vil læse om:

1. Typen af personoplysninger, vi behandler, formål og retsgrundlag

1.1 Salg af bådmotorer, tilbehør og/eller reservedele 1.2 Service, vedligeholdelses- og/eller garantiarbejde 1.3 Leverandører og samarbejdspartnere
1.4 Sociale medier

1.5 Cookies og hjemmesider

2. Modtagere af personoplysninger 3. Dine rettigheder
4. Vores kontaktoplysninger

1. Typen af personoplysninger, vi behandler, formål og retsgrundlag

1.1. Salg af bådmotorer, tilbehør og/eller reservedele

Når vi indgår en aftale om enten salg af en bådmotor og/eller salg af tilbehør samt reservedele til din bådmotor, har vi brug for at behandle dine personoplysninger for at kunne indgå og opfylde denne salgsaftale med dig, jf. GDPR art. 6(1)(b). Typen af personoplysninger omfatter dit navn,

adresse, telefonnummer, e-mail, kundenummer, bådtype, bådmotor, købshistorik samt betalings- og kreditkortoplysninger.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har et kundeforhold med dig, og i 5 år plus lø- bende regnskabsår efter sidste faktura, jf. bogføringslovens § 10, stk. 1.

Vi videregiver dine personoplysninger vedr. køb af bådmotor, såfremt motoren er dækket af en garanti eller serviceaftale med en specifik importør. Vi videregiver ikke dine personoplysninger ifm. salg af tilbehør eller reservedele.

 1. 1.2.  Service, vedligeholdelses- og/eller garantiarbejde

  Når du første gang henvender dig til os om at få udført service, vedligeholdelses- og/eller garanti- arbejde på din bådmotor, vil du blive oprettet som kunde i vores systemer. Vi behandler dine op- lysninger for at kunne indgå og opfylde en aftale, jf. GDPR art. 6(1)(b). Disse oplysninger omfatter dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, kundenummer, betalings- og kreditkortoplysninger samt oplysninger om din bådtype og bådmotor.

  Vi opbevarer dine personoplysninger i forbindelse med service, vedligeholdelses- og/eller garanti- arbejde i 5 år plus løbende regnskabsår, jf. bogføringslovens § 10, stk. 1.

  I forbindelse med opfyldelse af værkstedsaftalen, kan vi have behov for at videregive dine person- oplysninger til en ekstern mekaniker eller tekniker, så de kan foretage reparationen af din bådmo- tor. Såfremt bådmotoren er dækket af en garanti eller serviceaftale med en specifik importør, vil vi også have behov for at videregive oplysninger til denne, så de kan administrere garantien.

 2. 1.3.  Leverandører og samarbejdspartnere

  Når vi indgår aftaler med leverandører og samarbejdspartnere, behandler vi oplysninger om disses kontaktpersoner. Det omfatter oplysninger om navn, firmanavn, stillingsbetegnelse, telefonnum- mer, e-mail, adresse og om nødvendigt betalingsoplysninger.

  Oplysningerne behandles enten, fordi det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af aftalen med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner, jf. GDPR art. 6(1)(b), eller fordi vi som led i aftalen har en legitim interesse i at behandle den pågældendes kontaktoplysninger, jf. GDPR art. 6(1)(f).

  Vi opbevarer relevante kontaktoplysninger igennem vores samarbejde. Skriftlige korrespondancer slettes løbende, og oplysninger, som er nødvendige til at opfylde vores forpligtelser efter bogfø- ringsloven, opbevares i 5 år plus løbende regnskabsår.

Side 2 af 5

1.4. Sociale medier

Vi anvender det sociale medie Facebook til at komme i kontakt med vores kunder og potentielle kunder samt fremme vores markedsføringstiltag. Hvis du har været inde og ”like” vores fanside på det sociale medie eller har været i kontakt med os igennem dette, behandler vi uundgåeligt dine personoplysninger. Vi behandler hertil kun oplysninger om dit navn og e-mail samt evt. oplysninger om din båd, hvis det fremgår af konteksten.

Hvis du kontakter os via det sociale medie, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores interesse i at kunne kontakte dig og svare på dine henvendelser, jf. GDPR art. 6(1)(f). Oplys- ningerne vil stamme fra dig og det sociale medie, som du kontakter os igennem.

Vi har et såkaldt fælles dataansvar med Facebook, idet vi begge behandler dine personoplysninger til egne formål.

• Læs om Facebooks behandling af dine personoplysninger her. Du kan læse om fælles data- ansvar her.

Oplysninger behandlet ifm. sociale medier, som omhandler direkte kommunikation via de sociale medier, slettes med det samme. Opslag på Facebook-sider eller i offentlige grupper slettes ikke, idet et opslag eller en kommentar på Facebook-sider eller i offentlige grupper betragtes som væ- rende offentlige områder. Du kan læse mere om offentlige områder her.

1.5. Cookies og hjemmeside

I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udseende og brugeroplevelse samt til at udarbejde stati- stikker og markedsføring. De oplysninger, som vi indsamler via cookies, omfatter din IP-adresse, browsertype, enhed (type, version, operativsystem m.v.) samt brugeradfærd, herunder sidevisnin- ger.

Vi indsamler kun dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Læs mere om brug af cookies i vores cookiedeklaration, som du finder sammen med vores cookiebanner på hjemmesiden.

På vores hjemmeside har vi desuden et integreret plugin fra Facebook, som den vej igennem har mulighed for at indsamle data om dig, hvis du har givet samtykke hertil. Vi har i den forbindelse et fælles dataansvar med dette medie.

Du har via vores hjemmeside mulighed for at kontakte os via vores kontaktformular. Vi behandler i den forbindelse ligeledes dine personoplysninger. De oplysninger, som vi behandler, er navn, adresse, telefonnummer, mobilnummer og e-mail samt motornavn eller motorfabrikat. Du har også

Side 3 af 5

mulighed for at skrive i et fritekstfelt, men vi fraråder dig at skrive yderligere personoplysninger i dette felt, medmindre det er relevant for din henvendelse. Det retlige grundlag for denne behand- ling er GDPR art. 6(1)(f).

De oplysninger, vi behandler via vores kontaktformular, slettes løbende og senest 5 år efter seneste kontakt.

 1. Modtagere af personoplysninger

  Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed og videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine oplysninger, hvis du har givet dit sam- tykke hertil, hvis vi har en berettiget interesse, eller hvis vi har en retlig forpligtelse.

  Vi kan overlade personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks i henhold til den indgåede databehandleraftale.

  I nogle tilfælde benytter vi databehandlere uden for EU/EØS, hvorved personoplysninger kan blive overført til tredjelande, bl.a. i forbindelse med vores brug af cloudløsninger. Hertil anvender vi et gyldigt overførselsgrundlag (evt. herunder Standard Contractual Clauses), inden vi overfører per- sonoplysninger. Overførslen sker alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter gældende databeskyttelseslovgivning, og der foretages altid en individuel vurde- ring vedrørende behov for supplerende foranstaltninger.

 2. Dine rettigheder

  Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter personda- tareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores be- handling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og ma- skinlæsbart format (dataportabilitet).

  Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

  Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.

Side 4 af 5

Såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

4. Vores kontaktoplysninger

Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:

Autohuset Vestergaard A/S, Marine CVR.nr: 70 53 91 28
Kokmose 7, 6000 Kolding Niels.tange@autohuset-vestergaard.dk +45 75 51 72 00

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på niels.tange@autohuset-vestergaard.dk eller på telefon 76 32 23 18.

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af per- sonoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website.

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 13.01.2023.